Älg saltasten skog

Vad innebär viltvård?

När man ser till vad viltvård är kan man säga att dess syfte är att man ska förbättra en eller flera arters liv i naturen. Man kan till exempel ge arterna bättre skydd, mer föda eller vatten. Man kan också bedriva jakt på rovdjur för att öka chansen till arters överlevnad. Man kan också viltvårda genom att anpassa jakten till aktuellt område och djurantal. När man talar om viltvård tänker man ofta på åtgärder som bara främjar det vilt som går att jaga. Dessa åtgärder gynnar dock också andra arter i skogen. Viltvården gynnar både djur och växter. Viltvårdens syfte är också att man ska kunna njuta av en varierande natur med en stor biologisk mångfald. Den svenska naturen mår bra av att få lite hjälp på traven, och i samma veva kan man också minska risken för olyckor och skador orsakade av vilt.

För människa och djur

I ett viltvårdsområde tar man verkligen hand om det vilda djurlivet och den vilda naturen. Här ger man inte bara rådjuren och vildsvinen lite extra mat för att vara snäll. Här kombineras flera åtgärder för att man ska få ett så bra system som möjligt i skogen. Ibland anlitas till och med en viltvårdskonsulent för att man verkligen ska få in rätt åtgärder i naturen. När man utför viltvårdsåtgärder görs de ofta för att man ska förhindra eller minska till exempel betesskador på planteringar. Det kan också göras för att man vill locka djuren till någon speciell plats. Med viltvårdsåtgärder kan man också förhindra att djur kommer ut på vägen.

Viltvårdsåtgärderna är lika mycket till för människor som för djuren och växterna. Som människa vill man kunna odla på sina marker och gå ut i skogen och kanske se ett djur eller två. Om inga viltvårdsåtgärder används kommer risken att djuren ger sig på odlingar och liknande bli större. Risken blir också större för att djur ger sig upp på vägarna för att ta sig till matplatser och för att söka salt på vintern. Genom att utföra olika åtgärder kan människor få en större chans att se djur och växter i sin naturliga miljö. Man minskar också risken för trafikolyckor.

Viltvårdande åtgärder i naturen

En bra och framgångsrik viltvård består av många delar och åtgärder. Dessa kombineras och sätts samman efter det aktuella landskapets förutsättningar. Om man skapar ett samarbete mellan åtgärderna och marken i stort kan man ofta komma mycket långt. Mycket längre än om man bara utför slumpvisa viltvårdsåtgärder. En vanlig åtgärd är utfodring av vilt. Man kan utfodra såväl fåglar, som älgar, rådjur och mycket annat. Genom dessa kan man förhindra att djuren söker sig till en åker i närheten. En annan vanlig åtgärd är att sätta upp saltstenar på området. Då går djuren dit och äter salt istället för att komma upp på trafikerade och saltade vägar. En annan bra idé är ofta att inrikta sig på jakt av rovdjur. Finns mycket räv, varg eller lodjur i området behöver dessa minskas ner i antal. Det gäller också andra rovdjur som järv och björn.

Inom viltvårdsområden brukar man ofta också skapa olika former av skydd för viltet. Det kan till exempel bestå av vallar som skydd för harar och fåglar, eller speciella hargolv av lastpallar som hararna kan krypa in under. Det går också att skapa skydd i form av planteringar eller genom att man gör välplanerade avverkningar och lämnar skyddade partier i avverkade områden. Inom viltvård gäller det också att se till att det finns vatten och våtmarker tillgängliga för djuren. Dessa ger skydd och vätska till djuren. Djuren kan inte klara sig bara på mat under en varm sommar, utan då kan det bli nödvändigt att köra ut vatten och fylla upp kar till de vilda djuren.

Att bedriva viltvård

Inom en viltvårdskrets tar man hänsyn både till människor, djur och natur. Här finns ofta jägare som sköter om marken och som bedriver jakt på såväl rovdjur som andra djur. Dessutom använder de sig ofta av viltvårdande åtgärder som utfodring, bygge av olika skydd och utsättning av saltstenar. De kan vid behov också fylla på vatten till djuren och hjälpa till att hålla våtmarker öppna. Dessa åtgärder leder till att fler djur lockas till marken och det är också en fördel för vanliga människor som vill befinna sig i skogen. De kan med rätt åtgärder fortsätta plocka bär och svamp och med lite tur se ett och annat djur i skogen.